گروه ریاضی راهنمایی شهرستان سوادکوه

چگونگی تبدیل واحدها به یکدیگر


                                  یک کیلوگرم =1000 گرم


· برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

                              یک متر = 100 سانتی متر


· برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسیم می کنیم.

                             یک متر = 1000 میلی متر


· برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسیم می کنیم.

                          یک سانتی متر = 10 میلی متر


· برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 10 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 10 تقسیم می کنیم.

                           یک هکتار = 10000 متر مربع
 

· برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسیم می کنیم.

                                    یک کیلومتر = 1000 متر


· برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

                                  یک لیتر =1000 سی سی
 

· برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

                         یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب


· برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

                              یک سی سی = 30 قطره


· برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر 30 تقسیم می کنیم.

                             یک مترمکعب = 1000 لیتر


· برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

                  یک مترمکعب=1000000 سانتی متر مکعب


· برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.

                    یک کیلو متر مربع=1000000 متر مربع


· برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.

                           یک کیلو متر مربع=100 هکتار


· برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.

· برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسیم می کنیم.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 0:13  توسط بنفشه داداشی  |